Search This Website

Saturday, November 5, 2022

સ્વ મૂલ્યાંકન 2.0 ટેસ્ટ

સ્વ મૂલ્યાંકન 2.0 ટેસ્ટGlobal Language Translator 2022 is to Communicate & Seek Knowledge EverywhereGlobal Language Translator 2022 is to Communicate & Seek Knowledge Everywhere
Translate All Language - Voice Text Translator


translate all langue – Voice text translator is so cool for language conversion and paraphrase. A little words translator app offers the world language package. Free live text translator app is a hallmark for speech and written content exchange. Universal language speech translator is signified for paraphrase from English to Spanish, English to Hindi, English to French, Chinese to English, Arabic to Swedish, interpretation from Dutch to Chinese Simplified.


Hindi English Translator -


English Dictionary is the most favourite and free language translator app. The Hindi English translator supply the complete 40 days challenge to make you speak English like strangers. You can be learn to hyperventilate the words, English exchanges using voice recognition technology, routine life words and expressions. Learn vocabulary which is classified into many orders. You can be start pre- listed knowledge sessions arranged by days and multiple chapters. You can be meliorate your power in English by playing knowledgeable English games. The app is truly useful for people studying foreign languages as it supports 50 foreign languages.


Globalized multilingual online Translate all langue – Voice text translator app is the keen examiner and language translator camera that searches its language storage eventuality and changes the expression into the demanded language directly. Text translate scanner is a friendly mate of all sightseers who faced communication dilemma in the formerly decades. Easy to use the app for paraphrase text that translate text and voice using API of translate. This is the new period of online language motor, lately established world language interpretation app 2020 is empowered to translate cinema description, print statements and complete paragraphs for you. Word to word text paraphrase is a quick convert of ideas,-verbal data into other languages when you feel helpless in the bitter circumstances of the language disability.
Audio or sentences Translate all langue – Voice text translator


Audio or rulings translate all langue – Voice text translator is a blending of more than 100 languages analogous as Latin( Srpski- latinica), Slovak( Slovenčina), Slovenian( Slovenščina) and Spanish( Español). The unknown languages are not untouchable, teatime automatic paraphrase and language motor is an amazing biggest store of words dictionaries from different countries and many regions of the earth. Text translator app luckily presents word reference, a detailed history of its origin and meaning of each word when you try to seek it. This app is paraphrased using API of world swish Translator. Feel easy and fast- speed translate all langue – Voice text translator.Why ConveGenius?

PRACTICE, WATCH, LEARN

ConveGenius's AI- predicated chatbot provides diurnal quizzes for you predicated on your truly own classroom schedule! We have partnered with your State to give you with largely applicable quizzes and remedial vids.


LEARN IN YOUR LANGUAGE
ConveGenius addresses to you in your languages like a teacher, parent, or friend.


LEARN AT YOUR PACE
ConveGenius sends you 3 quizzes daily so that you have the time and energy to learn at your own pace without being overwhelmed.
- listening exercises to meliorate your listening
- Quizzes to help you understand
- discussion recording tool to track your progress

સ્વ મૂલ્યાંકન 2.0 ટેસ્ટ માં અહીથી જોડાઓ

💥 *SWAMulyankan 2.0* 󰘆💻

*સાપ્તાહિક ક્વિ ઝ તથા જ્ઞાનવર્ધક પ્રવૃત્તિ*

*હવેસ્વ-અધ્યયન સાથેમાણો મજા...*

SWAMulyankan 2.0 એપના માધ્યમથી સ્વ-મૂલ્યાંકન *તા.23-07-2022* ની *ધોરણ 1 થી 10ના*

વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસક્રમ આધારિત ક્વિ ઝ લેવામાંઆવેછે. જે ક્વિ ઝ માત્ર વિદ્યાર્થીના અભ્યાસને

દ્રઢ કરવા માટે છે. ગમ્મત સાથેજ્ઞાન મળે તેહેતુથી ગુજરાત સરકાર, શિક્ષણ વિભાગના વિદ્યા સમીક્ષા

કેન્દ્ર તથા સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા *SWAMulyankan 2.0 એપમાં નીચેમુજબની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ

મુકવામાંઆવી છે.*

*SWAMulyankan 2.0*

https://web.convegenius.ai/bots?botId=GJ

*પ્રવૃત્તિઓની સમજ*

તમામ પ્રવૃત્તિઓ Gujarati, English, Hindi માધ્યમમાંઉપલબ્ધ છે.

*(1) CG Storyland:*

અલગ અલગ બાળવાર્તાજુઓ. જોડાવા માટે લિંક પર ક્લિ ક કરો.

https://cgweb.page.link/uzko8JGvKiUaCHEH7

*(2) CG Mind Maze :*

જુદાં-જુદાં કોયડા દ્વારા પ્રવૃત્તિઓ. જોડાવા માટે લિંક પર ક્લિ ક કરો.

https://cgweb.page.link/3y2xAsTLVcwPoqBv5

*(3) CG Movies and Cartoons Quiz:*

ફિલ્મ અનેકાર્ટૂન આધારિત પ્રશ્નોત્તરી.

https://cgweb.page.link/hm4YcdLufXuqX8GL8

*(4) CG Maths Practice:*

ગણિત વિષયનેલગતી પ્રશ્નોત્તરી

https://cgweb.page.link/Zeop7uyfWgfLBYta8

*(5) CG GK Challenge:*

સામાન્ય જ્ઞાન આધારિત પ્રશ્નોત્તરી

https://cgweb.page.link/MjxwfQi2mGW7PKTG9

*(6) CG India Challenge:*

ભારત દેશની વિવિધ માહિતીની પ્રશ્નોત્તરી

https://cgweb.page.link/eMMLNGyFjL2V8LHf8

*(7) CG Video Library:*

ધોરણ, વિષય અનેમાધ્યમ વાઇઝ વિડીયોની લાયબ્રેરી

https://cgweb.page.link/TRHqSqPdob13CPuM8*(8) CG Games and Sports Quiz:*

રમત-ગમત આધારિત માહિતીની પ્રશ્નોત્તરી

https://cgweb.page.link/5u83EorZTJtaNfjc8
શિક્ષણ વિભાગ, ગુજરાત સરકારના સંનિષ્ઠ પ્રયાસનેસફળ બનાવવા તથા વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ

સુદ્રઢ બનાવવા SWAMulyakan 2.0 એપ દ્વારા ગુજરાતી, હિન્દી તથા અંગ્રેજી માધ્યમનાં વધુમાં વધુ

વિદ્યાર્થીઓ જોડાય અનેમહાવરો કરે સુનિશ્ચિત કરશો.

ઉપરોક્ત મેસેજ અન્વયેઆપની તાબા હેઠળની તમામ શાળાઓના તમામ બાળકો જોડાય તેરીતનું

આયોજન કરવું અનેવધુમાં વધુબાળકો આનો લાભ લેતેસુનિશ્ચિત કરશો.

This is the best app to practise your English conversation. Try for you
New features of Hindi English Translator- English Dictionary
★ Offline Translator


⇒ Now, you can translate words and rulings in offline mode as well.
★ Online and Offline Dictionary
⇒ You can get farther information about the words you are searching for.
⇒ Hindi Meaning, Antonyms, Definition, Example, Synonyms, Adjective, verb, noun, Word suggestions while codifying


The core features of Hindi English Translator- English Dictionary


★ Floating Translator


⇒ Using this point, you can translate text from anywhere into your mobile device.


⇒ You can hang the floating text scanner over text installed apps into your mobile phone.
★ AI Camera Translator⇒ To translate text into any language, overlook the text from published books, online books, PDFs, and from any place where the written text is available using an AI camera.★ Real- Time Text Translator⇒ No internet connection is demanded. You can copy, bury and partake the paraphrased text.

⇒ The app also provides a real- time voice translator and supports further than 50 global languages.★ Online and Offline Dictionary

⇒ Type the word manually or use the voice input to search in the dictionary.

⇒ Use the dereliction Hindi keyboard to type words in the Hindi language.● perk point Spell checker

⇒ Check if your spelling is right or wrong.

⇒ The app suggests related words if your spelling get wrong. Highlights for magical Translator

• Words and rulings translate

• Voice dispatches, audio and recording conversion

• Text and written content- language paraphrase

• Encyclopedically recognizable free language translator

• further than 100 real- time languages appearance

• Microphone feasibility for speech and verbal language exchange

further Functions :

1) Offline Text paraphrase

Supports Offline Translation, Our new Offline point allows you to use our app and translate abroad without the internet

2) Instant Dictionary

Supports Quick quest without opening the app. Just open the floating ball and easy to translate any language. swish choice for education and language knowledge.

3) Word Lock Screen

Supports Language learning for any language. Set word ice screen in your device and increase vocabulary day by day.

4) Instant Proofreading

Translate rulings and correct ABC with just one stopcock. No worries about making misapprehensions presently.

5) AI Camera Translation

Camera Translation directly translate any text around you. Recognizes 18 languages.

No comments:

Post a Comment