Search This Website

Sunday, April 11, 2021

ર સો ડા ના મ સા લા વૈ દ્ય........

 

ર સો ડા  ના  મ સા લા  વૈ દ્ય........

      


*કોઈપણ જાતના વાયરસથી બચવું હોય તો આપણું સ્વદેશી અપનાવીએ.*


ધાણા સ્વભાવે ઠંડા,

 *ગરમીને મારે દંડા.*


લસણ કરે પોષણ, 

*મેદનું કરે શોષણ*


તીખું તમતમતું આદુ,

 *માણસ ઉઠાડે માંદુ.*


લીંબુ લાગે ખાટું, 

*રોગને મારે પાટું.*


પીળી તૂરી હળદર, 

*શરીરની મટાડે કળતર.*


મધમધતી હીંગ, 

*રસોડાનો છે કીંગ.*


ખાવ ભલે બટાકા, 

*હીંગ બોલાવે ફટાકા*


કઢીમાં મીઠો લીમડો, 

*પ્રગટાવે આરોગ્યનો દિવડો*


પચાવવા લાડુ બુંદીનો, 

*રોજ ખાઓ ફૂદીનો.* 


ખાવ કાળા મરી, 

*સંસાર જાશો તરી.*


કાળા મરી છે નકકર, 

*મટાડે એ ચક્કર.*


માપસર જમો, 

*પછી ફાકો અજમો.*


તીખા લાંબા તમાલપત્ર,

*મજબૂત કરે મગજનું તંત્ર*


નાના નાના તલ, 

*શરીરને આપે બળ.* 


જીરાવાળી છાશ, 

*પેટ માટે હાશ.*


લીલી સૂકી વરિયાળી, 

*જીંદગી બનાવે હરિયાળી.*


લાલ તીખા મરચા, 

*બીજે દિવસે બતાવે પરચા.*


કજિયાનું મૂળ હાંસી, 

*લવિંગ મટાડે ખાંસી.*


વધુ ખાવાથી વાંધો, 

*આંબલી દુખાડે સાંધો.*


કાળું કાળું કોકમ, 

*ખૂજલી માટે જોખમ*


પેટને માટે દુવા,  

     *તીખાતીખા સૂવા.*


કમ્મર પર ના મારો હથોડા, 

*રોજ ખાઓ ગંઠોડા.*


મોં માંથી આવે વાસ, 

*તો એલચી છે મુખવાસ.*


ઝાડા કરે ભવાડા, 

*જાયફળ મટાડે ઝાડા.*


રોજ રોજ ખારો, 

*ના લો તો સારો.*    

          

પથારીમાંથી ઉઠ, 

 *ને ફાકવા માંડ સૂંઠ.*


રોજ ખાઓ તજ,  

*રોગ નહિ રાખે રજ*


કોળાના બીજ,

*આપની ઈમ્યૂન સિસ્ટમને કરે નિજ* 


કેરીની ગોટલી, 

*આરોગ્યની પોટલી*


સરગવો ખાઓ, 

 *બીમારીઓ ભગાવો*


પારિજાતના ઉકાળો, 

*દુઃખાવા મટાડો*


નગોડના નવ ગુણ, 

*દુઃખતી નસ કરે દૂર*


ઉકાળીને પીવો ગળો, 

 *બધા રોગની જળો.*    


ખાઓ ચાવીને અળસી, 

*કોઈ રોગ નહિ મળશી*


કાળુનમક અને સિંધવ, 

*બધા રોગનો બાંધવ*


કપૂર કરશે પૂરી, 

*રક્ષા આપના કુટુંબની*


અર્જુન છાલ, 

*હદયના ખોલે વાલ*


બ્રાહ્મી સાથે દૂધ 

*મગજના જ્ઞાનતંતુઓને રાખે શુદ્ધ* 


ડોડીના પાન,

*આંખોની વધારે શાન*


રોજ ખાઓ તુલસીપત્ર, 

*બીમારીઓ નહિ આવે અત્ર*


વધારો ફેફસાની શક્તિ, 

*કરો જેઠીમધની ભક્તિ.*


ગોખરુ 

*પ્રોસ્ટેટ માટે સાવ ખરું*


ખાઓ શંખપુષ્પી, 

*વધારો બુદ્ધિ*


મામેજવો ને લીમડાની છાલ, 

*ડાયાબીટીસ જાય હાલ*


બાવળની શીંગ, 

*સાંધાના દુઃખાવાની રીંગ*


ખાઓ રોજ મેથી તો, 

*NO એલોપથી*


દાડમનો રસ, 

*શક્તિનો જશ*.


અશ્વગંધા ચૂર્ણ, 

*સ્નાયુ સાંધાનું પકડે મૂળ*


રજકોને જવારા, 

*વિટામિન B12 માટે સારા*


પપૈયા પાનનો રસ, 

*ડેગ્યુંને કહે હવે ખસ*


મુલતાની માટી, ગુલાબની પાંખડી અને ચંદન, 

*ચહેરાને કરે વંદન*


મીઠો લીમડાના પાન 

*વાળની વધારે શાન*


 *આવો કુદરતના ખોળે જીવવાનું ચાલુ કરીએ અને જીવનભર નિરોગી અને રુષ્ટ પુષ્ટ રહીએ*
*🥦સૌજન્ય🥦* 🌿🌳🌿🌳🌿🌳🌿🌳🌿🌳🌿

No comments:

Post a Comment